Czynności notarialne

stempel

Czynności notarialne, jakimi może zajmować się notariusz, zostały wyraźnie określone w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawa o notariacie. Wszystkie dokumenty, które sporządza, muszą być przygotowane w sposób zrozumiały i przejrzysty dla każdej ze stron. Zadaniem notariusza jest również upewnienie się, że będąca przedmiotem określonych działań czynność zabezpiecza prawa i interesy tych stron lub osób i nie szkodzi jednej z nich. Zgodnie z prawem ma też obowiązek wyjaśnić, na czym polega każda z realizowanych przez niego czynności notarialnych i jaki jest ich skutek.

 

Zakres czynności notarialnych

Ustawa Prawo o notariacie wyszczególnia dokładnie jakimi czynnościami zajmuje się notariusz i zastrzega, że ma on prawo odmówić wykonywania czynności niezgodnych z prawem. Czynności notarialne, którymi zajmuje się kancelaria to między innymi:

 

 • sporządzanie aktów notarialnych – np.
  • umowy sprzedaży,
  • umowy darowizny,
  • umowy zniesienia współwłasności,
  • umowy działu spadku,
  • umowy dożywocia
  • umowy przedwstępne,
  • umowy deweloperskie,
  • umowy spółek i statuty spółek,
 • umowy przeniesienia własności nieruchomości,
 • umowy zamiany,
 • oświadczenia o ustanowieniu służebności/umowy o ustanowienie służebności,
 • testamenty,
 • umowy majątkowe małżeńskie
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • pełnomocnictwa,
 • oświadczenia o poddaniu się egzekucji.

stempel

 • sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia;

 • podejmowanie czynności związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i z tymczasowym przedstawicielem w zakresie udziału małżonka przedsiębiorcy w przedsiębiorstwie, na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw;

 • sporządzanie poświadczeń;

  Notariusz poświadcza:

  1. własnoręczność podpisu;
  2. zgodność odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
  3. datę okazania dokumentu;
  4. pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

 • spisywanie protokołów;

  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o notariacie Notariusz spisuje protokoły walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych w przypadkach prawem przewidzianych, ponadto spisuje protokoły, w tym protokoły dziedziczenia i protokoły związane z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej.

 •  przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych;

  Notariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej. Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.
  Notariusz przyjmuje na przechowanie wszelkiego rodzaju dokumenty, także w kopertach zamkniętych, a ponadto również informatyczne nośniki danych.

 • sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów;

 • sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.


Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej