Wymagane dokumenty

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego


pieczęć1. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI:

 • odpis zwykły z księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),

 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

 • wartość rynkowa działki (cena sprzedaży),

 • warunki i data wydania działki,

 • nr konta bankowego,

 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości lub opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku lub też decyzja o warunkach zabudowy,

 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej, gdy będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej,

 • ostateczna decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości, gdy następuje podział,

 • mapa sytuacyjna do celów prawnych.

 

2. SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

 • odpis zwykły księgi wieczystej,

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

 • dane osobowe kupujących i sprzedających, obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),

 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

 • wartość rynkowa lokalu,

 • warunki i data wydania lokalu,

 • nr konta bankowego,

 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

 

3. SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,

 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów, to jest przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu lub prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,

 • odpis zwykły z księgi wieczystej, jeżeli została ona założona,

 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),

 • dodatkowo, w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, REGON, NIP,

 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),

 • warunki i data wydania lokalu,

 • nr konta bankowego,

 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,

 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

 

4. TESTAMENT:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),

 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

 

 

 akt notarialny5. PEŁNOMOCNICTWO DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania),

 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),

 • opis nieruchomości, najlepiej - zwykły odpis z księgi wieczystej.

 

6. AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

 • akt zgonu spadkodawcy,

 • testament spadkodawcy, jeżeli został sporządzony,

 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),

 • nr PESEL zmarłego.

 

7. UMOWA MAJĄTKOWA MAŁŻEŃSKA (np. intercyza):

 • odpis skrócony aktu małżeństwa,

 • dane osobowe małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, NIP, adres zameldowania).


Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej