Opłaty notarialne

podpisywanie dokumentuDecydując się na współpracę z kancelarią notarialną należy pamiętać, że za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera, w imieniu państwa polskiego, dodatkowe podatki i opłaty. Są to przede wszystkim:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,

  • podatek od spadków i darowizn,

  • opłata sądowa.

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych. Jest to duże udogodnienie dla klienta korzystającego z usług kancelarii.


Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

ikona koperty z kartką tax

Podatek od czynności cywilnoprawnych związany jest między innymi z umowami sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, o dział spadku, ustanowienia hipoteki czy spółki. W chwili podpisania dokumentu obowiązek wpłaty podatku nakładany jest na kupującego lub obdarowanego, w przypadku umowy zamiany na każdej ze stron. Podstawą opodatkowania jest zazwyczaj wartość rynkowa przedmiotu umowy lub prawa.

Podatek od spadków i darowizn (SiD)

ikona pieniądza

Podatek od spadków i darowizn dotyczy sytuacji, w której jedna ze stron nabyła przedmiot, prawo majątkowe lub inny element i wymaga zapłacenia, gdy wartość tej darowizny przewyższa kwotę wolną od podatku. Wyróżnia się tu różne grupy podatkowe, związane z osobistym stosunkiem względem darującego, które również wpływają na minimum wolne od opodatkowania.

Opłata sądowa

ikona opłata sądowa

Opłata sądowa to kwota, którą należy wnieść podczas udziału w czynnościach sądowych. Dotyczy składanych wniosków, skarg, zażaleń i sprzeciwów. Może być stała jak w przypadku spraw o prawa niemajątkowe; stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe; podstawowa, kiedy nie ma zastosowania żadna inna i tymczasowa określana przez przewodniczącego.Opłata za wpis do rejestru

ikona kartek

Opłata za wpis do rejestru określana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 07 września 2016 roku, dotyczącego sposobu uiszczania i wysokości opłat za wpis do Rejestru Spadkowego. Notariusz pobiera opłatę, która obecnie wynosi 5 zł.

Taksa notarialna

ikona kart płatniczych

Taksa notarialna to inaczej wynagrodzenie, jakie płaci się notariuszowi za wykonane przez niego czynności. Jej stawka określana jest odgórnie przez Ministra Sprawiedliwości i jest taka sama we wszystkich województwach. Jej podstawą mogą być dokładne kwoty za daną czynność lub wartość przedmiotu, którego one dotyczą.


Jak uzyskać zwolnienie z kosztów?

Koszty notarialne dla niektórych mogą okazać się zbyt wysokie, szczególnie jeśli klient korzysta z usług kancelarii notarialnej wielokrotnie w krótkim czasie. Wielodzietne rodziny, osoby samotne, o niskich zarobkach mogą mieć problem z opłatą przedstawianych im sum, jednak nie oznacza to, że muszą rezygnować z pomocy specjalisty. Można złożyć wniosek o zwolnienie z kosztów notarialnych, co jest możliwe dzięki art. 6 Prawa o notariacie. Wystarczy przygotować dokument z opisem sytuacji, tego, dlaczego wnosimy o zwolnienie z opłat, dołączyć oświadczenie o sytuacji materialnej lub zaświadczenie o dochodach i złożyć wszystko w Sądzie Rejonowym właściwym dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, sędzia wyznacza notariusza, który dokona czynności notarialnych na koszt Skarbu Państwa.


Skontaktuj się z nami

Czytaj więcej